ZAKONODAJA

ZAKONODAJA

Varnost in zdravje pri delu

  • Pravilnik o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti (Uradni list RS, št. 70/1996 (5/1997 - popr.),31/2004)
  • Pravilnik o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Uradni list RS, št. 22/1995,73/1997)
  • Pravilnik o študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 28/200566/2006132/2006, Odl.US: U-I-202/05-11)
  • Pravilnik o živilih za posebne prehranske namene (Uradni list RS, št. 46/02117/0242/03)
  • Pravilnik o aromah (Uradni list RS, št. 77/0131/04)
  • Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 120/200566/2006)
  • Uredba (ES) št. 178/2002 evropskega parlamenta in sveta
  • Uredba (ES) št. 1642/2003 evropskega parlamenta in sveta z dne 22. julija 2003 o spremembi Uredbe (ES) št. 178/2002

Varstvo pred požarom

Dobra higienska praksa / HACCP

Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik živili (Uradni list RS, št. 52/2000)